Advanced search
  • English
  • Polski

Trzy filary kultury bezpieczeństwa

Trzy filary kultury bezpieczeństwa

Juliusz Piwowarski
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie

Artykuł prezentuje propozycję interdyscyplinarnej platformy naukowej, jako podstawy dla nauk o bezpieczeństwie. Zawierają się w niej nie tylko militarne, ale głównie niemilitarne aspekty bezpieczeństwa. Nacisk został położony na kulturę bezpieczeństwa, główną oś naukową czasopisma naukowego „Kultura Bezpieczeństwa”, wraz z koncepcją trzech filarów kultury bezpieczeństwa: mentalno-duchowy, prawno-organizacyjny, materialny.
Keywords
kultura bezpieczeństwa, nauki o bezpieczeństwie, interdyscyplinarność,filary
DOI 10.24356/KB/19/1